Dilek Duaları

Virdi Settar Duası okumak

evvela okunuşunu sonrada faziletleri hakkındaki notlarımızı yazacağız virdi settar duası hakkında…

Bismillahirrahmanirrahiym
Ya settaru ya settar ya azizü ya ğaffar ya celilü ya cebbaru ya mukallibel kulube vel ebsar Ve ya müdebbiral leyli ven nehar Hallısna min azabil kabri ven nar İlahi üstür’uyubena Vağfir zünubena Ve nevvir kuburana ve tahhir kulubena Veşrah sudurana Ve keffir anna seyyiatina Ve teveffena meal ebrar Vahşürna meal ahyar Sübhaneke ma arafnake hakka ma’rifetike ya ma’rufu sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya ma’bud Sübhaneke ma zekerna hakka zikrike ya mezkur Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur Fadlen minallahi ve rahmeten şükran minellahi ve nı’meten lillahil hamdü vel minneh Elhamdü lillahi alat taati vet tevfiykı ve nestağfirullahe min külli zenbin eznebnahü amedin ve sehvin ve hatain ve nisyanin ve nuksanin ve taksıyr Allahümme lekel hamdü hamden yüvafi niamike ve yükafi mezideke nahmidüke bi cemiı mehamidike ma alimna minha ve ma lem na’lem ve ala külli halin ya mühavvilel hali havvil halena ila ahsenil hal A’dadtü li küllin hevlin la ilahe illellahü ve li külli nı’metin elhamdü lillah Ve li külli rahain eşküru lillahi ve li külli u’cubetin sübhanellah Ve li külli zenbin estağfirullah Ve li külli müsıybetin innellah Ve li külli daykın hasbiyellahü ve li külli kadain ve kaderin tevekkeltü alellah Ve li külli taatin ve ma’sıyetin la havle ve la kuvvete illa billah Ve li külli hemmin ve ğammin maşaellahü len yağlibellahe şey’ün ve hüve ğalibün ala külli şey’in hasbiyellahü ve kefa Semiallahü li men dea La ğayete lehu fil ahırati vel ula la ilahe illellahü vahdehu la şeriyke leh Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün la yemutü ebeden daimen sameden bakıyen bi yedihil hayr ve hüve ala külli şey’in kadir Ve ileyhil masıyr Allahümme la uhsıy senaen aleyke ente kema esneyte ala zatike Azze caruke ve celle senaüke ve la ilahe ğayruk Errahmanü alel arşisteva lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa Allahü la ilahe illa hüve lehül esmaül hüsna fed’uhü biha Sadekallahül azıym Hüvellahüllezi la ilahe illa hüver rahmanü celle celalühür rahiym El- Melikül kuddusü es-Selamü el-Mü’minü el-Müheyminü el-Aziyzü el-Cebbaru el-Mütekebbiru el-Hallaku el-Bari’ü el-Müsavviru el-Ğaffaru el-Kahharu el-Vehhabü el-Razzaku el-Fettahu el-Alimu el-Kabidu el-Basitu el-Hafidu er-Rafiu el-Müızzü el-Müzillü es-Semiy’u el-Basiyru el-Hakemü el-Adlü el-Latiyfü el-Habiyru el-Halimü el-Aziymü el-Ğafuru eş-Şekuru el-Aliyyü el-Kebiru el-Hafiyzu el-Mükiytü el-Hasibü el-Celilü el-Kerimü er-Rakıybü el-Müciybü el-Vasiu el-Hakimu el-Vedudü el-Mecidu el-Baısü eş-Şehidü el-Hakku el-Vekilü el-Kaviyyü el-Metinü el-Veliyyü el-Hamidü el-Muhsıy el-Mübdiü el-Müıydü el-Muhyi el-Mümitü el-Hayyü el-Kayyumü el-Vacidü el-Macidü el-Vahıdü el-Ehadü es-Samedü el-Kadiru el-Muktediru el-Mükaddimü el-Mü’ahhıru el-Evvelü el-Ahıru ez-Zahiru el-Batinu el-Vali el-Müteali el-Birrü et-Tevvabü el-Müntekıymü el-Afüvvü er-Raufü malikül mülki zül celali vel ikrami el-Müksitu el-Camiu el-Ğaniyyü el-Muğni el-Maniu ed-Darru en-Nafiu en-Nuru el-Hadi el-Bediu el-Bakıy el-Varisü er-Raşidu es-Sabur Ellezi tekaddeset anil eşbahi zatüh Ve tenezzehet an müşabehetil emsali sıfatühu ve şehidet bi rububiyyetihi ayatüh Ve dellet ala vahdaniyyetihi masnuatüh Vahidün la min kılleh Mevcudün la min ılletin bil cudi ma’ruf Ve bil ıhsani mevsuf Ma’rufün bi la ğayetin ve mevsufün bi la nihayeh Evvelü kadimün bi la ibtida Ve ahırun kerimün mükiymün bi la intiha Ve ğafera zünubel müznibine keramen ve hılmen ve lutfen ve fadla Ellezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad Leyse ke mislihi şey’ün ve hüves semi’ul besıyr Nı’mel Mevla ve nı’men nasıyr Ğufraneke Rabbena ve ileykel mesıyr Ve hasbünallahü vahdehü ve nı’mel vekil Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym Yef’alüllahü ma yeşaü bi kudratih Ve yahkümü ma yüridü bi ızzetih E la lehül halku vel emru tebarakellahü rabbül alemiyn Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ilahen adilen cebbara Ve meliken kadiran kahhara Liz zünubi ğaffara Ve lil uyubi settara Ve neşhedü enne seyyidena muhammeden abdühül Mustafa sallellahü aleyhi ve sellem Ve rasulühül mücteba ve eminühül mukteda şemsüd duha bedrud düca nurul vera sahıbü kabe kavseyni ev edna rasulüs sekaleyn Ve nebiyyül harameyni ve imamil kıbleteyni ve ceddüs sibtayni ve şefiy’u men fid darayni rasulen mekkiyyen medeniyyen haşimiyyen kuraşiyyen ebtahıyyen kerubiyyen ruhıyyen ruhaniyyen tekıyyen nekıyyen nebiyyen kevkeben dürriyyen şemsiyyen müdıy’en kameran nuran nuraniyyen beşiran neziran siracen müniran sallellahü teala aleyhi ve alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbaıhi ve hulefaihir raşidinel mürşidinel mehdiyyine min ba’dihi hususan minhüm aleş şeyhış şefikı katiliz zındıyk Ve fil ğarir refıyk El mülakkabi bil atıykıl imamü alet tahkıyk Emirul mü’minine ebi bekrinis sıddıyk radiyellahü anh Sümmes selamü minel melikil vehhabi ila emiril evvab Zeynil ashab Mücaviril mescidi vel mıhrab Ennatıku bis savab Elmezkuru fil kitab Emirul mü’minine umerubnil hattab Radıyellahü anh Sümmes selamü minel melikil mennan İla emiril eman Habibir rahman Camiıl kur’an Sahıbil hayai vel iman Eşşehidi fi hali tilavetil kur’an Emiril mü’mininine usmanibni affan Sümmes selamü minel melikil veliyyi ila emiril vesıyy İbni ammin nebiyy Kaliı babil hayberiyyi zevci fatımetez Zehra Varisi ulumün nebiyy Emiril mü’minin Aliyyir radıyyis sehıyyil vefiyy Radiyellahü anh Sümmes selamü alel imameynil hümameyn Es seıydeyniş şehideynil mazlumeynil maktuleyn Eş şemseynil kameraynil bedraynil habibeynin nesibeyn Bil kadair radıyeyn Ve alel belais sabirayni emiral mü’minin Ebi muhammedil hasen ve ebi abdullahil huseyn Radıyellahü anhüma Ve ala ammeynil kerimeyniş şecaaynil müazzameynil muhterameyn Hamzete vel abbas Ve ala cemiıl mühacirine vel ensar Vet tabiıynel ahyari vel ebrari rıdvanüllahi teala aleyhim ecmeıyn Ve sellim teslimen ve azzım ta’zıyma Ebeden daimen hamden kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar Allahümme zeyyin zavahirana bi hıdmetike ve bevatinena bi ma’rifetike Ve kulubüna bi mehabbetike ve ervahana bi müavenetike Ve esrarana bi müşahedetik Allahümmec’al fi kalbi nuran ve fi sem’i nura Ve fi besari nura Ve an yemini nura Ve an şimali nura Ve fevkıy nura Ve tahti nura Ve emami nuran ve halfi nura Vec’alni nuran bi rahmetike ya erhamer rahımiyn Allahümmestecib duaena(amin) veşfi merdana(amin) verham mevtana (amin) La ilahe illellahü la ilahe illlellahü la ilahe illallah muhammedün rasulüllillahi hakan ve sıdka Ve salli ala külli nebiyyin ve melekin estağfirullahe estağfirullahe estağfirullah Min cemiı ma kerihellahü kavlen ve fi’len ve amelen ve havatıran ve nazıran ve etubü ileyh Sübhanellahi(33 defa) Elhamdü lillahi(33 defa) Allahuekber(33 defa) Velhamdü lillahi hamden kesira Fe sübhanellahi ve bi hamdihi bükraten ve esıyla Ve tealellahü meliken cebbaran kahhara Ve ğaffaran settara Sültanen ma’buden kadimen kadira La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym Va’fü anna ya kerimü vağfir lena zünubena ya rahmanü ya rahıymü amin

NOTLAR:Bu duayı hergün okumayı vird edinen kimse kısa zamanda kötü ibtilalarından kurtulur. İşleri bozuksa az zamanda düzelir. Kazancı bereketlenir, hasta ise sıhhat ve şifaya kavuşur.Bir hastaya, bir mecnuna, bir saralıya üç veya yedi gün yedişer defa okunup nefes edilse biiznillah okunan kimse hastalığından kurtulur. Mahpus okursa hapisten çıkar.Hergün rızaen lillah üç kere okumayı adet edinen kimseyi Cenabı hakk her türlü maddi, manevi kaza ve belalardan korur. Tedavisi zor hastalıklara tutulmaz. Ömrü uzun hayatı rahat ve huzur içinde geçer. Bu dua Cenabı Hakk’ın kullarına ve Hazreti Fahri Kainat Efendimiz’in de ümmetine bir hediyesi ihsan ve atıfetidir.Bu duada kul Rabbine o kadar zillet ve iftikarla, aciz ve tevazuyla münacat edip yalvarıyor ki, alemlere sonsuz bir merhamet ve ihsanda bulunan, sınırsız bir atıfet ve kerem bahşeden Allahü Zülcelal Hazretleri kendisine bu dille ve ihlasla yalvaran ve avuç açan kulunu katiyen red etmez, boş çevirmez…rizikduasi.com

Etiketler

İlgili Makaleler

6 Yorum

  1. Ben daha önceden vefk yaptırmıştım ama olmamıştı. Burak hocama bunu izah ettim. O da celp isminde bir işlemden bahsetti. Vefk gibi kuralları yokmuş sadece üzerinde taşıyorsun. Gümüşe kaplattırdım üzerimde taşıdım sadece. Etkisini yaklaşık bir aydan snra görmeye başladım vefk olmamıştı bende ama bu celp çok etkili gerçekten. Bekliyorsun ama sabretmeye değer celp en iyisi dualarınıda burak hocam okuyor. Mail adresi de sitede var ben yine yazayım: dua@rizikduasi.com

  2. Merhaba arkadaşlar çok düşündüm yorumları okudum hatta 2 ay boyunca Burak bey e yazdım nasıl olur olur mu diye..sonra yaptırmaya karar verdim başka şansım yoktu.sevdiğim adam bi anda eski sevgilisine döndü. ve ben yemez içmez gezmez oldum aşırı kilo verdim.sanki kara sevdaya tutuldum.unutmaya hiç çalışmadım onu untmak istemiyordum zaten hergün gördüğüm biri olduğu için de mümkün değildi unutmak.her an ağlıyor kahroluyordum.sonra arada konuşmaya görüşmeye başladık.kıza verdiği sözler olduğunu bana aşık olduğunu ama ondan asla ayrılmayacağını söyledi.nasıl olabilir? daha çok kahroldum sevdiğim adam da beni seviyor ama birlikte olamaıyoruz.bana çok dengesiz davranıyordu bi iyi bi kötü.sonra bi kaç köy hocasına gittim diğer kızın büyü yaptığını söylediler.sonra Burak beye de yazdım temizleyebilceğini söyledi ve işleme başladık.his olarak sorarsanız eskisi kadar karamsar değilim. şimdi sonuca gelceğim çok fayda gördüm evet 2 nci okumadan sonra ilk başladı harmura celbinin bu kadar etkili olacağını düşündüm biliyorsun baya araştırdım ama bende böylesine tesir etmesi gerçekten çok mutlu etti beni. çok sağolun hocam ne diyim Allah razı olsun…

  3. Ben Burak hocayla celb çalışmasında bulundum. Eskiden sözlü olduğum kişi 36. Gun bana mesaj atti ruyasinda beni görmüş. Merak etmis. Konuştuk acayip pişmandı. Sonra buluştuk pişman olduğunu söyledi. Şimdi aramız öyle iyiki Allah nazarlardan korusun çok memnunum teşekkürler. 05533718994

  4. Karaman merkezden ben ESRA. Merhabalar siteniz cidden iyi, twitter da paylaştım 30-01-2018 09:58:14

  5. Selam ben burak beyi arkadaşım samet sayesinde tanıdım. Uzun yıllardır bu sektörde çalışmalarını sürdürmüş. Kendisi bir çok havas konusunda artık uzman olmuş ve vergi levhası olması devlet izinli çalıştığı anlamına geliyor. Yaptığı çalışmaların etkili olduğunu anlıyor insan zaten benimde hemen 14 günde olmaya başlamıştı kullanma tarifini kargo bana geldikten sonra verdi uymam gereken kuralları anlattı çok iyi hoca başarılı hoca tavsiye ediyorum burak beyi.

  6. Arkadaşlar ben daha öncedbn birkaç hocaya vefk yaptırmıştım olmamıştı yada yapamadılar emin değilm herneyse burak hocamla görüştk anlattım skıntımı bana celb diye bişi yaptı bekleme süreside uzunmuş biraz ama sabrednce olcak inancm geldi bu celb hocamında anlattığı gibi çok etkili oldu 26 ncı gündeyiz şuanda maşallah nazar değmesinde herşey arzu ettiğim gibi hocama burdn saygı ve sevgilermi gönderiyorum allah razı olsun vesile olduğu içn

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Hocaya Ulaş
Merhaba
Merhaba