Yüz Güzelliği İçin Dua Etmek

evet değerli okurlar hangi duayı okuyarak yüzümüzü güzelleştirebiliriz şimdi sizlere bunun açıklamasını daha doğrusu yüz güzelleği için okunan çok kısa vede faydalı duamızı sunacağım..duamızın okunuşu şöyledir::Efleha’llahü vecheke Allahümme bârik lehû fî şa’rihî ve beşerihî

bu duamızı yüzümüzün güzelleşmesine niyet ederek başlayıp 3 veya 7 defa okuyoruz elimize üfürüp yüzümüze sürüyoruz.faydasından emin oluncaya dek hergün okumayı tekrar edebilirsiniz….

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Hayır Kapılarını Okuyana Açan Dua

HAYIR KAPILARINI AÇAN DUANIN OKUNUŞU:: Ya müferricü ferric. Ya müsebbibu sebbib .Ya müyessiru yessiril fetha vel ferecü minke Ya Fettah, Ya Aliym iyyakena’büdü ve iyyake nesteıyn

yazmış olduğumuz bu kısa ve faziletli duayı kimki devam suretle temiz bir kalple hayır işleri için okursa biiznillah o kişiye tüm hayır kapıları açılır.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

İsmi Azam Duaları Okunuşu

faziletleri sayılamayacak kadar çok olan ismi azam dualarının okuşu ve faziletlerini sizlere nakletmek istiyorum

1. HUSUS:Şeyh Ebü’l Abbas El Mürsi diyorki :Ey sevgili dostum sana İsmi Azam’ı ithaf ediyorum. Bunu sabah namazından sonra 70 defa tekrar etmek suretiyle okursun.

Bismillahirrahmanirrahim Velahavle velaguvvete illabillahılaliyyilazim. Ya Hayyu Ya Gayyumu Ya Gadimu Ya Daim Ya Vedüd Ya Vitre Ya Zelcelali Velikram.

//////////////////////////////////////////////////////////

2.HUSUS: Şeyh Ebü’l Haccac El Aksari’nin anlattığına göre, bir kimse sabah namazından sonra üç defa aşağıdaki duayı tekrar eder ve herhangi bir talepte bulunursa Cenabıhak o kimsenin talebini asla reddetmez.

Allahümme lailaheilla ente Ya Mennan Ya Bediassemavati velardi Ya Zelcelali Velikram. Ya Hayyu Ya Gayyum Salli Ala Muhammedin ve Ala Alihi.
dedikten sonra dileğin ne ise Cenabı Allaha arzet.

////////////////////////////////////////////////////

3.HUSUS: Ali bin Ebi Talib (K.V.) ve (R.A.) diyorki Eğer İsmi Azam’la dua yapmak istersen, Hadid Süresinden altı ayet, Haşır Süresinin sonundan da üç ayet oku.Bu ayetleri okuduktan sonra hemen arkasından neyi talep ediyorsan iste. Allah’a yemin ederim ki bir kimse böyle yaparsa şaki olsa da iyi olmasını istese, Cenabıhak onu şekavetten saadete (iyliğe) yükseltir. Böyle bir talep katiyen redolunmaz.

Hadid süresi 6 Ayet :

Bismillahirrahmanirrahim

1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel’aziyzulhakiymu.

2. Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.

3. Huvel’evvelu vel’ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey’in ‘aliymun.

4. Huvelleziy halekassemavati vel’arda fiy sitteti eyyamin summesteva ‘alel’arşi ya’lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya’rucu fiyha ve huve me’akum eyne ma kuntum vallahu bima ta’melune besıyrun.

5. Lehu mulkussemavati vel’ardı ve ilellahi turce’ul’umuru.

6. Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve ‘aleymun bizatissuduri.

Haşr süresi Son 3 ayet

22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.

23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.

24. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Vehuvel’aziyzulhakiymu.

///////////////////////////////////////////////////

FAZİLETLERİ BOL OLAN DUALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Bütün Duaları İçeren Dua Varmı

böyle bir dua varmıdır denildiğinde cevabımız ecet olacaktır çünkü bütün duaları içeren dua olarak bizlere nakledilen bu fazileti çokca olan duayı sizlere nakledidiyorum,,hertürlü hayırlı amellerde bu duayı niyet edip okumanız biiznillah faydalı olur..rizikduasi.com

bütün duaları içeren duanın okunuşu::: Allahümme inniy es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün Ve neûzü bike min şerri mesteazeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme, ve ente’l-müsteânü ve aleyke’l-belâğu velâ havle ve la kuvvete illa billahi’l-Aliyyi’l-Azim

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Hayırlı Dilekleri Gerçekleştiren Dua

şer olmayan hayırlı bütün dileklerinizi tez vakitte gerçekleştiren dua ya yer veriyorum.dileğiniz her ne ise önce niyet edilerek 786 kere besmele-i şerifi  okuyup sonrasında bir kez şu duayı okumamız gerek…

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi sîhibul cevli vet tavlis semîıs serîıl mücîbil kâhiri allâhümme leyse fî mülkiki şeyin yağzebü anke ve lâ ğâlibü leke ve lâ ğârru minke ve lâ azîmü aleyke ilâhül âlihetü ve rabbü külli şeyin ve ente alâ külli şeyin kadîr. Eselüke bil ismillezî azze fi’len ve celle fe’huz bin nevâsi ve enzil mines siyâsî ve ismikel a’zamüz zâtillezî sehharte bihil bahri li mûsâ bin ımrân fenfelaka fekâne külli firkın kâttavdil
azîm. Ve eselüke bil ismillezî elente bihil hadîde li dâvude tenûhu muzillün külli azîzin ve mutîın külli şâmihın. Ve eselüke allâhümme bimâ kâne mektûben alâ hâtemi Süleymân
ellezî kâne lehü âyetün kübrâ Allâhü Allâhü vahyen vahyen ve mehmehûbin âhızin bin nevâsî vel kulûbi vel ervâhı eselüke bi kelimâti îsellezî kâne izâ telâhâ. Yuhyî biher rafâti vel ızâmin nehırati. Eselüke bimâ ev haytehü ilâ habîbike muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem. Elfâtihıl hâtemi hîne denâ fetedellâ fekâne kâbe kavseyni evednâ fe sehharte lehül kulûbü infiâlen kahriyyen felâ tükâısî an tâatihi illâ men hacebe an müşâhedeti envârihi en tü sahharalî kezâ. Ve nâsıyetihi hattâ etesarrafü fîhi kemâ ühıbbü minhü ve hüve me!hûzü bi cemîı havâssihi meî meattelebüsi bi sıfatir ru’bi ver rehbi yâ ehadü yâ ehadü yâ ehadü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ kâffeti rasûlihi ecmeîne ve selleme teslîmen kesîrâ.

dualarınız hayırlara vesile olsun.bu okumayı tekrar edebilirsiniz mahsuru olmaz..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Zalime Ceza İçin Okunacak Faydalı Dua

şerinden korunmak ve haksızlık yapana yaptığını iade için zalim için okunacak duadır.niyet edip Yasin suresi okunur ardından

“”Bismillâhirrahmânirrahîm. Bi ismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Bi ismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüve zûlcelâli vel ikrâm. Bi ismillâhillezî lâ yedurru meas mihi şeyün fil ardı ve
lâ fis semâi ve hüves semîul alîm. Allâhümme innî eûzü bike min şerri fülân ibni fülân.””

duamızı okuyoruz Allah a havale edip neticeyi bekliyoruz..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua Nedir

insan dua okuyarak arzu ettiği birşeyi görebilirmi? bu sorunun cevabı evet elbette görebilir ve bunun için okunması gereken duayı ben burada açıklayacağım.

arapçası. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

“Ela yalemü men halak ve hüvel latıyfül habiyr” bu ayeti yazıp yastık altına koyacaksınız ve uyumadan evvel 7 defa okuyp uyuyacaksınız arzu ettiğiniz her ne ise rüyanızda görünür..faydasını görenler olmuştur inşallah sizde bunlardan olursunuz..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Ya Şedidel Batşi Okumak

önemli olarak gördüğüm için bu konuyada değinmek istedim ya şedidel batşi anlamını ve hangi amel için okunacağını yanlış yazıp yanlış okuyanlar var ve buna inanarak hataya düşenler sevdiğini aşık etme geri getirme gibi konularda okunmaz..bu bir ayeti kerimedir aslında Buruc suresinde geçer Buruz suresi 12. ayet diyenlerde vardır Buruc suresi 12. ayeti aslen şöyledir “İnne batşe rabbike le şedîd(şedîdun).” Burada gördüğünüz üzere batşe ve şedid kelimleri bu ayette geçer bu dua ne için okunur diye sorarsanız cevaplayalım size haksızlık eden birini perişan ve helak etmek için okunuyor 660 Ya Şedidel Batşi dedikten sonra

fi kulübihim maradun fe za dehum (matlubun ismi) allahu murada ve lehum (kendi isminiz) azabun elimun bi ma kanü yekzibüne bi hakkı ya kahharül kabıdül şedidel batşi seriül mücibu

okuyacaksınız…

bu bilgininde yüzde yüz doğru olduğu söylenemez bu amel için okunup faydasını gören olmuştur ancak herkeste kesin olacak diye bir kaide yok…

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]