Arşı Alayı Titreten Dua okumak

başlıktan nekadar mübarek bir dua olduğunu anlamışsınızdır,faydaları faziletleri saymakla bitmez bu yazacağım arşı alayı titreten dua nın.dünyevi her türlü helal işleriniz için okuyabilirsiniz…

okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim Allahümme inni es’elüke bismikel ehadil eazz Ve ed’ukellahümme bismikel kebiril müteallillezi meleel erkane külleha en tekşife anni ma asbahtü ve ma emseytü fih

arşı titreten mübarek ve fazileti bol duamız budur kardeşler..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Virdi Settar Duası okumak

evvela okunuşunu sonrada faziletleri hakkındaki notlarımızı yazacağız virdi settar duası hakkında…

Bismillahirrahmanirrahiym
Ya settaru ya settar ya azizü ya ğaffar ya celilü ya cebbaru ya mukallibel kulube vel ebsar Ve ya müdebbiral leyli ven nehar Hallısna min azabil kabri ven nar İlahi üstür’uyubena Vağfir zünubena Ve nevvir kuburana ve tahhir kulubena Veşrah sudurana Ve keffir anna seyyiatina Ve teveffena meal ebrar Vahşürna meal ahyar Sübhaneke ma arafnake hakka ma’rifetike ya ma’rufu sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya ma’bud Sübhaneke ma zekerna hakka zikrike ya mezkur Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur Fadlen minallahi ve rahmeten şükran minellahi ve nı’meten lillahil hamdü vel minneh Elhamdü lillahi alat taati vet tevfiykı ve nestağfirullahe min külli zenbin eznebnahü amedin ve sehvin ve hatain ve nisyanin ve nuksanin ve taksıyr Allahümme lekel hamdü hamden yüvafi niamike ve yükafi mezideke nahmidüke bi cemiı mehamidike ma alimna minha ve ma lem na’lem ve ala külli halin ya mühavvilel hali havvil halena ila ahsenil hal A’dadtü li küllin hevlin la ilahe illellahü ve li külli nı’metin elhamdü lillah Ve li külli rahain eşküru lillahi ve li külli u’cubetin sübhanellah Ve li külli zenbin estağfirullah Ve li külli müsıybetin innellah Ve li külli daykın hasbiyellahü ve li külli kadain ve kaderin tevekkeltü alellah Ve li külli taatin ve ma’sıyetin la havle ve la kuvvete illa billah Ve li külli hemmin ve ğammin maşaellahü len yağlibellahe şey’ün ve hüve ğalibün ala külli şey’in hasbiyellahü ve kefa Semiallahü li men dea La ğayete lehu fil ahırati vel ula la ilahe illellahü vahdehu la şeriyke leh Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün la yemutü ebeden daimen sameden bakıyen bi yedihil hayr ve hüve ala külli şey’in kadir Ve ileyhil masıyr Allahümme la uhsıy senaen aleyke ente kema esneyte ala zatike Azze caruke ve celle senaüke ve la ilahe ğayruk Errahmanü alel arşisteva lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa Allahü la ilahe illa hüve lehül esmaül hüsna fed’uhü biha Sadekallahül azıym Hüvellahüllezi la ilahe illa hüver rahmanü celle celalühür rahiym El- Melikül kuddusü es-Selamü el-Mü’minü el-Müheyminü el-Aziyzü el-Cebbaru el-Mütekebbiru el-Hallaku el-Bari’ü el-Müsavviru el-Ğaffaru el-Kahharu el-Vehhabü el-Razzaku el-Fettahu el-Alimu el-Kabidu el-Basitu el-Hafidu er-Rafiu el-Müızzü el-Müzillü es-Semiy’u el-Basiyru el-Hakemü el-Adlü el-Latiyfü el-Habiyru el-Halimü el-Aziymü el-Ğafuru eş-Şekuru el-Aliyyü el-Kebiru el-Hafiyzu el-Mükiytü el-Hasibü el-Celilü el-Kerimü er-Rakıybü el-Müciybü el-Vasiu el-Hakimu el-Vedudü el-Mecidu el-Baısü eş-Şehidü el-Hakku el-Vekilü el-Kaviyyü el-Metinü el-Veliyyü el-Hamidü el-Muhsıy el-Mübdiü el-Müıydü el-Muhyi el-Mümitü el-Hayyü el-Kayyumü el-Vacidü el-Macidü el-Vahıdü el-Ehadü es-Samedü el-Kadiru el-Muktediru el-Mükaddimü el-Mü’ahhıru el-Evvelü el-Ahıru ez-Zahiru el-Batinu el-Vali el-Müteali el-Birrü et-Tevvabü el-Müntekıymü el-Afüvvü er-Raufü malikül mülki zül celali vel ikrami el-Müksitu el-Camiu el-Ğaniyyü el-Muğni el-Maniu ed-Darru en-Nafiu en-Nuru el-Hadi el-Bediu el-Bakıy el-Varisü er-Raşidu es-Sabur Ellezi tekaddeset anil eşbahi zatüh Ve tenezzehet an müşabehetil emsali sıfatühu ve şehidet bi rububiyyetihi ayatüh Ve dellet ala vahdaniyyetihi masnuatüh Vahidün la min kılleh Mevcudün la min ılletin bil cudi ma’ruf Ve bil ıhsani mevsuf Ma’rufün bi la ğayetin ve mevsufün bi la nihayeh Evvelü kadimün bi la ibtida Ve ahırun kerimün mükiymün bi la intiha Ve ğafera zünubel müznibine keramen ve hılmen ve lutfen ve fadla Ellezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad Leyse ke mislihi şey’ün ve hüves semi’ul besıyr Nı’mel Mevla ve nı’men nasıyr Ğufraneke Rabbena ve ileykel mesıyr Ve hasbünallahü vahdehü ve nı’mel vekil Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym Yef’alüllahü ma yeşaü bi kudratih Ve yahkümü ma yüridü bi ızzetih E la lehül halku vel emru tebarakellahü rabbül alemiyn Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ilahen adilen cebbara Ve meliken kadiran kahhara Liz zünubi ğaffara Ve lil uyubi settara Ve neşhedü enne seyyidena muhammeden abdühül Mustafa sallellahü aleyhi ve sellem Ve rasulühül mücteba ve eminühül mukteda şemsüd duha bedrud düca nurul vera sahıbü kabe kavseyni ev edna rasulüs sekaleyn Ve nebiyyül harameyni ve imamil kıbleteyni ve ceddüs sibtayni ve şefiy’u men fid darayni rasulen mekkiyyen medeniyyen haşimiyyen kuraşiyyen ebtahıyyen kerubiyyen ruhıyyen ruhaniyyen tekıyyen nekıyyen nebiyyen kevkeben dürriyyen şemsiyyen müdıy’en kameran nuran nuraniyyen beşiran neziran siracen müniran sallellahü teala aleyhi ve alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbaıhi ve hulefaihir raşidinel mürşidinel mehdiyyine min ba’dihi hususan minhüm aleş şeyhış şefikı katiliz zındıyk Ve fil ğarir refıyk El mülakkabi bil atıykıl imamü alet tahkıyk Emirul mü’minine ebi bekrinis sıddıyk radiyellahü anh Sümmes selamü minel melikil vehhabi ila emiril evvab Zeynil ashab Mücaviril mescidi vel mıhrab Ennatıku bis savab Elmezkuru fil kitab Emirul mü’minine umerubnil hattab Radıyellahü anh Sümmes selamü minel melikil mennan İla emiril eman Habibir rahman Camiıl kur’an Sahıbil hayai vel iman Eşşehidi fi hali tilavetil kur’an Emiril mü’mininine usmanibni affan Sümmes selamü minel melikil veliyyi ila emiril vesıyy İbni ammin nebiyy Kaliı babil hayberiyyi zevci fatımetez Zehra Varisi ulumün nebiyy Emiril mü’minin Aliyyir radıyyis sehıyyil vefiyy Radiyellahü anh Sümmes selamü alel imameynil hümameyn Es seıydeyniş şehideynil mazlumeynil maktuleyn Eş şemseynil kameraynil bedraynil habibeynin nesibeyn Bil kadair radıyeyn Ve alel belais sabirayni emiral mü’minin Ebi muhammedil hasen ve ebi abdullahil huseyn Radıyellahü anhüma Ve ala ammeynil kerimeyniş şecaaynil müazzameynil muhterameyn Hamzete vel abbas Ve ala cemiıl mühacirine vel ensar Vet tabiıynel ahyari vel ebrari rıdvanüllahi teala aleyhim ecmeıyn Ve sellim teslimen ve azzım ta’zıyma Ebeden daimen hamden kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar Allahümme zeyyin zavahirana bi hıdmetike ve bevatinena bi ma’rifetike Ve kulubüna bi mehabbetike ve ervahana bi müavenetike Ve esrarana bi müşahedetik Allahümmec’al fi kalbi nuran ve fi sem’i nura Ve fi besari nura Ve an yemini nura Ve an şimali nura Ve fevkıy nura Ve tahti nura Ve emami nuran ve halfi nura Vec’alni nuran bi rahmetike ya erhamer rahımiyn Allahümmestecib duaena(amin) veşfi merdana(amin) verham mevtana (amin) La ilahe illellahü la ilahe illlellahü la ilahe illallah muhammedün rasulüllillahi hakan ve sıdka Ve salli ala külli nebiyyin ve melekin estağfirullahe estağfirullahe estağfirullah Min cemiı ma kerihellahü kavlen ve fi’len ve amelen ve havatıran ve nazıran ve etubü ileyh Sübhanellahi(33 defa) Elhamdü lillahi(33 defa) Allahuekber(33 defa) Velhamdü lillahi hamden kesira Fe sübhanellahi ve bi hamdihi bükraten ve esıyla Ve tealellahü meliken cebbaran kahhara Ve ğaffaran settara Sültanen ma’buden kadimen kadira La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym Va’fü anna ya kerimü vağfir lena zünubena ya rahmanü ya rahıymü amin

NOTLAR:Bu duayı hergün okumayı vird edinen kimse kısa zamanda kötü ibtilalarından kurtulur. İşleri bozuksa az zamanda düzelir. Kazancı bereketlenir, hasta ise sıhhat ve şifaya kavuşur.Bir hastaya, bir mecnuna, bir saralıya üç veya yedi gün yedişer defa okunup nefes edilse biiznillah okunan kimse hastalığından kurtulur. Mahpus okursa hapisten çıkar.Hergün rızaen lillah üç kere okumayı adet edinen kimseyi Cenabı hakk her türlü maddi, manevi kaza ve belalardan korur. Tedavisi zor hastalıklara tutulmaz. Ömrü uzun hayatı rahat ve huzur içinde geçer. Bu dua Cenabı Hakk’ın kullarına ve Hazreti Fahri Kainat Efendimiz’in de ümmetine bir hediyesi ihsan ve atıfetidir.Bu duada kul Rabbine o kadar zillet ve iftikarla, aciz ve tevazuyla münacat edip yalvarıyor ki, alemlere sonsuz bir merhamet ve ihsanda bulunan, sınırsız bir atıfet ve kerem bahşeden Allahü Zülcelal Hazretleri kendisine bu dille ve ihlasla yalvaran ve avuç açan kulunu katiyen red etmez, boş çevirmez…rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Kumeyl Duası okumak

yayınlamamı istediğiniz konulardan birisi olan kumeyl duası okunuşuna şimdi yer veriyorum rizikduasi.com okuru kardeşlerim;

Besmele ile

Allah’ım senden isterim her şeyi kaplayan rahmetinden.
Kendisiyle her şeyi kahrettiğin kuvvetinden.
Önünde her şeyin boyun eğdiği ve önünde her şeyin zelil olduğu.
Kendisiyle her şeyi alt üst ettiğin kurtulunmaz gücünden. Karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden.
Her şeyi kaplayan azametinden. Her şeyin üstünde olan saltanatından.
Her şey yok olduktan sonra da baki kalan vechinden. Her yeri dolduran isimlerinden.
Her şeyi kuşatan ilminden. Her şeyi aydınlatan vechinin nurundan.
Ey Nur, ey Guddus, ey ilklerin ilki ve ey sonların sonu.
Allah’ım ismet perdesini yırtan günahlarımı affet.
Allah’ım, bedbahtlıkların inişine sebep olan günahlarımı bağışla.
Allah’ım, nimetlerini değiştiren günahlarımı affet.
Allah’ım, duaların kabulünü engelleyen günahlarımı affet.
Allah’ım, belalar getiren günahlarımı affet.
Allah’ım işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet.
Allah’ım zikrinle sana yaklaşırım ve kendi hürmetine senden şefaat diliyorum.
Cömertliğinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum.
Bana şükrünü öğretmeni ve zikrini ilham etmeni.
Allah’ım senden huzu, tevazu ve huşu diliyorum.
Ve bana müsahama etmeni, bana merhamet etmeni ve bana verdiğin razı ve kanaatkar kılmanı.
Her durumda mütevazi kılmanı. Allah’ım senden istiyorum isteyeni, ihtiyacı şiddetli olanın.
Hacetini zorluklar anında kapına getirenin. Senin katında isteğinde rağbeti büyük olanın.
Allah’ım senin saltanatın uludur, makamın yücedir, tedbirin gizlidir.
Fermanın aşikardır, kahrın galiptir ve kudretin yaptırıcıdır.
Senin hükümranlığından kaçmak imkansızdır.
Allah’ım bulamam günahlarımı bağışlayıcı ve suçlarımı örtücü.
Kötü amelimi iyiye çevirici, senden başka.
İlah yoktur senden başka, ancak sen varsın, tesbih sana, hamd sana.
Kendime zulmettim ve zahilliğimden emrine itaat etmedim.
Beni eskiden beri unutmadığından ve bana olan lütfundan kalbim rahat etti..
Allah’ım sen benim mevlamsın, her kötülüğümü örtersin.
Başıma gelen her ağır belayı hafifletir, azaltırsın.
Ne günah belalarından korursun beni ve ne çirkin işleri giderirsin benden.
Ve ne güzel övgüler yağdırdın üzerime, layık olmadığım halde.
Allah’ım belam büyük, kötü amelim haddi aşmış ve amelim elimi kısaltmış.
Zincirlerim beni çökertti, emelimin uzunluğu beni her yarardan alıkoydu.
Dünya beni aldattı gururuyla ve nefsim cinayetleri ve kayıtsızlığıyla.
Ey Mevlam, kötü amelimin ve işlerimin, dualarımın sana ulaşmasına engel olmamasını dilerim izzetinden.
Sakladığım ama senin bildiğin gizliliklerimle beni rezil etme.
Ve beni cezalandırmada acele gizlice işlediğim.
Kötü amellerim, günahlarım, devam eden aşırılıklarım, cahilliğim, şehvetlerimin çokluğu ve gafletimden dolayı.
Ol Allah’ım izzetin için bana karşı her durumda acıyıp, bağışlayıcı.
Ve her işimde yardımcı ve kolaylaştırıcı, Ya ilahi, ya Rabbi benim kimim var senden başka, kötü halimi düzeltmesini ve işlerimi isteyeceğim?
İlahi ve ya Mevla, benim için kural koydun, ama ben nefsime uydum; düşmanımın süslü vesveselerinden ona sarılmadım.
Hevam beni bu işte aldattı ve ona kaza yardım etti; işte bu gibi nedenlerle koyduğun bazı sınırları aştım.
Bir takım emirlerine karşı geldim, her durumda yine hamd etmeliyim sana.
Senin takdirin ve hükmün olan başıma gelen her şeye karşı hiçbir sözüm yoktur. Vereceğin hükmü ve ce-zayı ben hak ettim.
Bu kadar günahımdan ve aşırılıklarımdan sonra sana geldim ya ilahi.
Allah’ım özür dilerim, pişman ve perişanım, beni affet. Sana dönüyorum, kendi günahımı itiraf ediyorum.
Ve yaptığım günahlarda sığınacak bir yer bulamıyorum. Zorluklarda yalnız sana sığınmak istiyor, belki özrümün kabulü için af diliyorum.
Ve beni sonsuz rahmetine dahil et. Allah’ım, zorluklarımda bana rahmet ve özrümü kabul et.
Ve beni zorluklardan kurtar.
Ey Allah’ım, bedenim zayıf ve derisi ince, kemiklerimde ince olduğu için bana rahmet et.
Allah’ım, yaradılışımda rızk, iyiylik ve terbiyet ve zikrini eda ettin. Şimdi beni ilk kerametin ve geçmiş bağışın hürmetine affet.
Ey Allah’ım, ey Seyyidim ve Rabbim, senin vahdaniyetine inandıktan sonra beni yakacağına inanayım mı?
Ve daha sonra, senin marifetinden yüreğim taş olarak. Ve seni yad etmek dilimi açıyor.
İtirafım ve duam doğrulandıktan sonra, Senin Rabbani makamını huzu ederim.
Kendi gözettiğini mahvetmezsin, bu uzaktır senden, sen her şeyden büyüksün.
Kendin çağrını hatırlarsın ve koruduğunu kovmazsın.
Ve sen yettiğin ve rahmettiğini belaya düşürmezsin.
Eyvah, keşke bilseydim ey Seyyidim ve ey Allah’ım.
Acaba senin kapında secde edene ateşi musallat eder misin?
Ve senin birliğine sığınan doğru dilleri.
Ve sana şükür eden duaları kabul etmez misin?
Sen Rahman ve Rahimsin.
Ve senin Allah’lığını itiraf eden gerçekleri mi?
Ve sevdiklerin, hatırın için senin ilminin ışığında sana huşu duymaktadır.
Ve sana ibadet için açılan azalar, senin emrinde açılır.
Kendi günahını itiraf ettiği halde, yine af bekliyor senden.
Allah’ım, sana böylece inanamamıştık ve senin fazlından habersizdik.
Ey Kerim, ey Rahim sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun.
Görünmez belalar kendi ehline oradan gelir.
Gerçi bu bela kötüdür, onun etrafı azdır, ona tahammül etmek kolay ve süresi kısadır.
Nasıl tahammül edeyim ahiretin belasına, kötülüğün bugününe ve ahiretin kötülüğüne?
Halbuki o öyle bir beladır ki, müddeti uzundur ve etrafı daimdir.
Kendi elinden hafiflemez, senin gazabından, intikamından ve hışmından uzak olmayanlar.
Ve o belanın şiddetine yer ve gök dayanamaz.
Ey seyyidim bu nasıl olur bana, ben senin kudretsiz, zelil, küçümsenecek ve nimetine muhtaç bir köleyim.
Ey ilahi, ey rabbim hangi işimden ötürü sana şikayet edeyim?
Ve onun korkusundan, zorluğundan hangisi için ağlayıp sızlayayım? Acaba belanın uzunluğunu veya müd-detini mi?
Eğer beni düşmanların safında ateşin yanına döndürürsen.
Bela ehli ve benim aramda toplarsın.
Ve kendi dostlarınla aramda fark koyarsın.
Beni affet ey seyyidim, ey mevlam ve rabbim gazabına sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem.
Affet beni ey rabbim farzedeyim senin ateşinin sıcaklığına dayandım.
Senin kerametinden ayrısına sabredebilir miyim?
Ümidim affetmene bağlı olduğuna göre ateşi mesken seçebilir miyim?
Ey seyyidim ve mevlam, izzet ve hürmetine gerçekten yemin ediyorum ki, eğer konuşmama izin verirsen.
Senin kapına doğru her an coşarım, cehennem ehlilerinden ümitlilerin coşması gibi. Feryat isteyenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim.
Kaybedenlerin ağlaması gibi kapında ağlarım. Neredesin çağırıyorum ey müminlerin dostu?
Ey ariflerin gayesinin sonucu, feryatsızların feryadına yetişen.
Ey dost yüreklerin dostu (sadık yüreklerin) ve ey cihanların Allah’ı.
Görüyor musun kendini, sen tertemizsin sana hamd olsun ki muhalefet ettiğin için hapsolan cehennemde bir müslümanın sesiyle. Günahı karşılığında azabın tadını tadıyor.
Cinayeti, suçu ve intikamı arasında tutukludur. Dileyenler gibi kapına, rahmetin için koşmaktadır.
Seni tevhid ehlinin diliyle çağırıyor ve senin Allah’lığına bağlılık gösteriyor.
Ey mevlam o nasıl azapta kalabilir?
O senin affedeceğinden emindir, ümitlidir.
Senin rahmet ve faziletini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir?
Ateşin harareti onu nasıl yaktı. Ve sen yananın sesini, yerini görensin.
O ateşin ısısı onu nasıl yakar? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun, ateş katları arasında nasıl durabilir?
Sen onun doğru yolda olduğunu bilirsen ateşin sıcaklığı nasıl ona zarar verebilir?
O seni Allah’ım diye çağırmaktadır.
Özgürlüğünde onun senin faziletinin izi varken onu nasıl ateşe atabilirsin?
Hayır asla sen bunları yapamazsın.
Senin faziletin meşhurdur. Kullarına ihsanın ve iyiliğin ne güzel bir tutumdur.
Kesinlikle inanıyorum ki sen böylesin, seni inkar edenlere azap edersin.
Kendi düşmanlarını, her zaman soğuk ateşe atmak için öncelikle sakladın.
Kimse için orada sığınacak veya duracak yer yoktur. Senin isimlerin mukaddestir
İnsan ve cin kafirlerinin hepsini cehenneme doldurmaya yemin etmişsin. Ve cehennemde düşmanlarını tutmaktasın.
İlk önce şükrünün büyüklüğünü anlattım. Nimet ve ikram yoluyla.
Acaba iman eden etmeyen gibi midir? Hayır elbette beraber değildirler. Allah’ım ve ey seyyidim senin güçlü kaderini istemekteyim.
Ve senin mutlak kazan ve hükmüne muhtacım. Yarattığını zafere ulaştıransın.
Beni bu gece ve bu saatte affet. Her günahı ki işlemiş ve her günaha ki bulaşmışım.
Gizlice yaptığım her çirkin iş, işlediğim ve gizlediğim cahillik. Ya apaçık yapmışım veya gizlemiş açığa vurmuşum.
Buyurduğun günahların yazılması için en iyi yazarlar gerek. Sorumluluk verdiklerin, yaptıklarımı kaybedip saklamaktadır.
Ve onları şahit tuttun uzuvlarımın amellerine. Ve kendinde onların ardında izliyordun beni.
Sen şahitsin, onlara gizli olanı rahmet yoluyla gizledin. Faziletin adına sakladın, gönderdiğin tüm hayırlar-la, yolumu daha fazla iyiliğe yönelt.
Allah’ım; ya ihsanı faziletli ettin veya her iyiliği yaydın ya da sofradaki nimetleri bizlere verdin. Allah’ım her günahı bağışlayan ve her hatanın üstünü örtensin.
Ya rabbim, Ya rabbim, Ya rabbim ve seyyidim ve mevlam.
Ey benim yaratıcım, ey o yaratıcı ki davranışlarımı elinde tutan ve zor, çaresiz durumlarımda Alim olan Allah’ım.
Ey Allah’ım sen benim fakirliğimden ve güçlüklerimden haberdarsın. Ya rabbim, Ya rabbim, Ya rabbim hakkın ve kutsiyetin adına senden dilerim.
Sıfatını ve isminin, temizliğinin büyüklüğü adına, gece ve gündüz seni anmama yardım et.
Senin hizmetinde olayım ki bütün amellerim huzurunda kabul olunsun.
Dua ve amellerimin kabul olması senin için. Ve kulluğum kapında süreklidir.
Ey seyyidim, güvendiğim O Allah’tır, şikayetimde ve her halimde O’na koşarım.
Ya rabbim, ya rabbim, ya rabbim organlarımın sana hizmeti için kuvvet ver, el ve ayaklarımla kapına gel-diğimde kuvvet ver.
Yüce makamından korkarken uğrunda sürekli çalışmama yardım et. Huzurunda değişmez olayım.
Ve senin efendiliğinin huzurunda önde saf bağlayanlardan.
Dileyenlerle birlikte hızla geleyim senin yanına ve kapında isteyenlerle beraber olayım.
İhlaslı insanların etrafında sana yakın olayım inanların korktuğu gibi korkayım senden
Mü’minlerle toplanayım etrafına. Allahım bana kötülük edene kötülük tuzak hazırlayana tuzak ver.
Huzurunda nasibi güzel olan kullarından kıl beni. Kapına en yakınlardan ve huzuruna en yakın olanlardan kıl beni.
Kimse bu saadete erişemez fazlın, kerimin hürmetine secde etmeyi nasip eyle bana.
Büyüklüğünün hatırına bana lütfet ve rahmetin hürmetine koru beni. Ve dilimi seni anmak için hazır kıl.
Yüreğim dostluğunu kalduramaz. Emirlerine itaat ettğim için benim minnettar et ve hatalarımı affet.
Kısacası günahlarımı affet, Değil mi ki kullarına bu hükmü verdin.
Seni çağırmalarını buyurdun, duaları kabul edeceğine güvence verdin. Ey rabbim senin yönüne yüzümü çevirdim.
Ve senin tarafına uzattım yardım için elimi. İzzetine yemin ederim duamı kabul etmen ve dileklerime ulaş-tırman için beni.
Ve fazlınla ümidimi kesme! Ve beni cinlerden, insanlardan düşmanlarımdan koru.
Ey çabuk razı olan Allah, duadan başka yardımcım yoktur affet. Sen her dilediğini yapabilirsin.
Ey ismi her derde derman olan, ey ismi hastaya şifa olan. Yalnız sana kul olmak yeterlidir. Silahı ağlamak ve sermayesi ümid olanlara rahmet et.
Ey nimetleri tamamlayan ey zahmetleri defeden, ey korkanların ışığı, ey öğretmensiz alim.
Muhammede ve onun pak evladına selam gönder ve sana yakışanı yap bana. Allah’ın rahmeti peygambere ve onun pak evladından olan İmamlara ve onlara selam olsun, çok selam olsun

not:kumeyl duası olarak Ehl-i Beyt kaynaklarında meşhur olan bu dua, Hz. Ali (a.s)’ın sır arkadaşı Kumeyl bin Ziyad’a Hızır’ın duası diye öğrettiği engin maarifi içeren bir duadır. Bu duanın özellikle Perşembe geceleri okunması Ehl-i Beyt imamları tarafından tavsiye edilmiştir..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Huzurlu Olmak için Okunacak Dua

yine sizlerin yüzünü güldürecek olan bir konuyu ele alacağız,yani huzurlu olmak için okunacak dua konusundan bahsedeceğim,yine bir esma okuması tavsiyesinde bulunacağım,hayat boyu huzurlu mutlu olmak için hergün ve her farz namazları sonrasında  esmaül hüsnada bulunan Rabbin mübarek isimlerinden olan Ya Vahid esmasını ondukuz kere okuyun

hergün ve her farz namazları sonrası okunacak,selametle..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Kıskançlık Duası okumak

çok kıskanan birisi için hangi dua okunabilir şimdi bu sorunuza cevap vermek istiyorum kıskançlık duası arayanlara yazıyoruz,evvela niyet ederek başlıyoruz,niyeti kendinize uygun olan şekilde yapabilirsiniz.Daha sonra salavat getirip ardından esmaül hüsnada geçen Rabbimizin mübarek isimlerinden biri olan Ya Halim esmasını ebcedi kadar yani 88 defa okuyup tekrardan salavat getirerek kıskanç insanın yüzüne üflersiniz

bu kişi yanınızda olduğu vakit okumayı yaparsınız eş yada sevgili farketmez okuyabilirsiniz değerli kardeşler,faydalı olmasını dilerim…

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Kalp Duası okunuşu

aradığınız dualardan birisi olan kalp duası okunuşunu veriyorum değerli kardeşlerime;

///// Ey Rabbim! Gönlümü öyle genişlet, öyle genişlet ki hakikatleri tereddüt etmeden kabulleneyim.
Ey Rabbim! Adını andır ki gönlüm yücelsin. Razı olduğuna rıza
göstereyim ki gönlüm açılsın. Kendinden başkasıyla meşgul etme ki
gönlüm alçalmasın. Kendini unutturma ki gönlüm durağanlaşmasın.
Ey Rabbim! Gönüller senin kaplarındır. Gönlümü berrak, yumuşak ve
sağlamlaştır. Yumuşat ki kardeşlerime karşı yumuşak olayım.
Sağlamlaştır ki hiçbir kınayanın kınamasından korkmayayım ve hakikati
dile getirmekten çekinmeyeyim. Berraklaştır ki başta insanlar olmak
üzere hiçbir varlığa kötülük yapmayayım.
Ey Rabbim! Lütuf gözünle bakacağın şekilde, gönlümü ve davranışlarımı güzelleştir.

Ey Rabbim! Gönlümü şüphelerden arındır ki bencilce heveslerden uzak kalayım. İnanç ve davranışlarımda gösterişten uzak durayım.
Ey Rabbim! Kendim için sevdiğim şeyleri, kardeşlerim (dostlarım) içinde sevdir ki gönlüm esenliğe kavuşsun.
Ey Rabbim! Gönül gözlerimi aç ki duru görü (basiret) sahibi olayım. Baş gözümle göremediklerimi onlarla göreyim.
Ey Rabbim! Sevdiklerine selametli kalp ve oturaklı bir ahlak verirsin.
Beni de sev ki selametli bir kalbim ve oturaklı bir ahlakım olsun.
Ey Rabbim! Gönül kulaklarımı aç ki hidayetine kavuşayım.
Ey Rabbim! Beni sevenler var biliyorum, çünkü ben de onları seviyorum.
Beni sevmeyenler var biliyorum, çünkü ben de onları sevmiyorum.
Gönlümden sevgisizliği gidermek için, insanların ayıplarını öğrenmeye
meraklı olmayayım.
Ey Rabbim! Gönlümü temizlememe yardım et ki insanları kötülüklere susatan kin hastalığından kurtulayım.
Ey Rabbim! Gönlümü nurunla genişlet ki gurur evi dünyadan uzaklaşıp,
ebediyet yurduna yöneleyim. Ölüm gelmeden hazırlanmış olayım.
Ey Rabbim! Kalplerin mühürlenmesine neden olan tamahkârlıktan uzak kalayım ki hidayet ve ıslah kabiliyetimi yitirmeyeyim.
Ey Rabbim! Nefsimin şehvet ve arzularını sevmekten sakınayım ki gönlüm sana karşı perdelenmesin.
Ey Rabbim! Geçim darlığı vererek ve ibadette gevşeterek cezalandırma ki kalbim taşlaşmasın.
Ey Rabbim! Gönlümü katılaştırma ki gözümde yaşlar kurumasın. Sevmediğin davranışlardan beni uzak tut ki kalbim katılaşmasın.
Ey Rabbim! Boş ve nefsimin hoşuna giden şeyleri dinlemek ve
seyretmekten, zevk için bir karınca dahi olsa öldürmekten ve mal-makam
sahiplerine yalakalıktan uzak tut ki gönlüm katılaşmasın.
Ey Rabbim! Dinimi bozacak olan mal ve servet bolluğundan, ve cimrinin yüzüne bakmaktan uzak tut ki gönlüm katılaşmasın.
Ey Rabbim! Cedelleşme, husumet ve düşmanlık beslemekten kaçındır ki
kalbimi hastalıklı hale getirerek, münafıklığa düşmekten korunabileyim.
Ey Rabbim! Gönlümü sevginle doldur basiretimi aç ki emirlerine uyayım yasaklarından kaçınayım.
Ey Rabbim! Dünyevi bir şeye âşık olmamı engelle ki gözüm kararmasın, gönlüm de hastalanıp ölmesin.
Ey Rabbim! Hata yaptığımda tevbe ederek tekrar etmekten sakındır ki kalbim ölmesin.
Eşim başta olmak üzere hiçbir kadınla münakaşa ettirme ki kalbim ölmesin.
Ahmak kimseyle tartıştırma ki kalbim ölmesin.
Ey Rabbim!Yaşıyormuş gibi duran aslında ölüden farkı olmayan azgın,
şımarık zenginlerle oturup kalkmaktan sana sığınırım. Beni onlarla
hemhal etme ki gönlüm ölmesin.
Ey Rabbim! Erdemli insanlarla oturup kaldır. Düşünmekten vazgeçirme ki gönlüm yeşerip dirilsin.
Ey Rabbim! Yetim başı okşat, fakire soframda yer açtır ki gönlüm yumuşadıkça yumuşasın.
Ey Rabbim! Ölümü unutturma ve Kuran okumaktan uzaklaştırma ki gönlümün pasını giderip cilalayayım.
Ey Rabbim! Kalpleri dört çeşit yapmışsın. Birincisinde; İman var Kur’an
yok. İkincisinde; Kur’an var İman yok. Üçüncüsünde; Kur’an yok, İman da
yok. Dördüncüsünde; Hem Kur’an var, hem de İman. Benim kalbimi de misk
torbasına benzeyen, içinde Kur’an ve İman olan kalplerden et ki, ağzı
açılsa da kapansa da kokusu güzel ve daim olsun.
Ey Rabbim! Geceleri ibadet etmeye, gündüzleri oruçlu olmaya bedenimi
alıştır ki gönlüm güçlensin. Ve yerinden zerre kadar oynamasın.
Ey Rabbim! Zekâmı ve aklımı artır ki sevincim yüzüme, hüznüm kalbime yansısın. Göğsüm genişlesin, nefsim zelil olsun.
Ey Rabbim! Gönlümü dünya sevgisinden mahrum et ki tükenmeyen üzüntü, ulaşılmaz arzu ve elde edilmeyen ümit taşımayayım.
Ey Rabbim! Öfkelenmekten sana sığınırım. Gönlümü gazap ve öfkeden uzak tut ki aklıma da sahip olabileyim.
Ey Rabbim! Düşünmeden konuşmaktan sana sığınırım. Dilimi gönlüme tabi kıl ki ahmaklıktan uzak kalayım.
Ey Rabbim! Gözümü, kalplere şehvet tohumu eken bakışlardan uzak tut ki fitne ve fesattan korunayım.
Ey Rabbim! İlmimi artır ki gönlümü uyanık tutabileyim. Aklımı tamamla ki kalbim hasetten arınsın ve rahatlasın.
Ey Rabbim! Kalbimde hüznümü artır ki gönlüm nurlansın.
Ey Rabbim! Gönlümü hikmet kapları haline gelen kaplardan et ki adını anmaktan gaflete düşmeyeyim.
Ey Rabbim! Gönlüm bazen istekli oluyor bazen küskün. İstekli olduğunda
basiretim açılıyor idrakim artıyor. Küskün olduğunda aciz ve tembelim.
Gönlümün küskünlüğünü azalt ki istekli hali artsın /////

dualarınız herdaim kabul olsun inşallah..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Cuma Duası okunuşu

çok önemli bir dua konusu ile devam ediyoruz cuma duası nedir nasıl okunur öğrenmek isteyen kardeşlere yazıyorum

////// Lailahe illallah Cuma’nın sebebiyle, Muhammedün Resullullah gerek yüzün gölgesiyle dünya ve ahiret muradımı ver. Melekler duasıyla, Ya vedüdüm, entel maksudum, Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, cennet kapılarını aç, benim günahımdan geç. Benim günahım varsada senin gibi halikim var. Muhammed Aleyhisselam dostum var.
İlahi kabre vardığım gece lütfeyle, yalnız kaldığım gece bilmediğimi bildir. Kabrimi nur ile doldur. Kevser şarabına daldır, ulu cemalini göster bize.Gece gündüz yalvarırım sana dünya ve ahiret muradımı ver bana.Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün Resullullah.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi şahımız var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne. Sırrım sübhanım Allah, derdim dermanım Allah, gafil kuluna gam düşmüş, yetiş imdadımıza ya Muhammed. Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, ya Allah, ya Muhammed umarız senden şefaat.Lailahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafadır sözüm, ihlas-ı şerif ile yıkadım yüzüm. Ayetele kürsü için sen kabul eyle sözüm.Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini olduğuna, yetmiş binin nısfına, mühürledim üstüne.Lailahe illallah üç muradım var, biri cennet, bir ırmak diyarını görmek. Aç cemalini göster diyarını. Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvarırım sana. Her zaman sana muhtacım, cemalini göster bana. Cennetine davet et Allahım kabrimizde rahatlık, sıratta selamet, tatlı canımız sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle.
Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.
Lailahe illallah selalar duası için, Muhammedün Resullullah arşı ala gölgesi için hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

Elif Allah, Nur Muhammed tez selamet.

Ya Celil, etme zelil, gönder delil. İlahi Yarabbi hacetimi rahmet deryasını ulaştır, duaya açılan elleri icabete eriştir. Allahım senden başka kimsemiz yoktur. Lailahe illallah arşı alaya Muhammedün Resullullah şükür Mevlaya. Yarabbi yarabbena her halim malumdur sana, cenneti alada cemalini göster bana.Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle. İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradını ver gelecek Cuma’ya.Lailahe illallah ve cellehü edası ile, Rabbim muradımızı ver melekler duası ile.Lailahe illallah kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme.Lailahe illallah imanla sabır, Muhammedün Resullullah azapsız kabir. Allahım beni af eyle, her derdimi def eyle, rızkımızı bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabını muktedir eyle.
Evvelim Allah, ahirim Allah, kalbimde beytullah Lailahe illallah Muhammedün Resullullah. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” diyerek çene kapatmak nasip eyle Yarabbi.Allahım şeytanın şerrinden, kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan, ölümün dehşetinden, kabirin azabından, sıratın zulmetinden muhafaza eyle Allahım.Ölümün hayırlısını, üç ayların birisini, Yasinin yarısını okurken ölmeyi nasip eyle Yarabbi.Amin.

//////////////

her cuma okuyalım inşallah..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

El (Ya) Muahhir Esması Fazileti

okunduğu vakit bizlere ne gibi faydalar sağlayacağını yazacağım,El Muahhir (Ya Muahhir)  esmasının faziletlerinden bahsedeceğim ebced değeri 847 dir…

Ya Müahhir ismini okuyan tevbe edip takvaya erer. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. İsteklerine kolayca kavuşur. Allah’ın rızasını kazanan kullardan olur. İbadet etmede zorlanmaz. Basiret gözü açılır. Kötü işlerden uzak durur

selam ve saygılarımla..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

El (Ya) Mukaddim Esması Fazileti

çokca faziletli olan bir başka Allah c.c. isimi olan El Mukaddim (Ya Mukaddim) esmasının faziletlerini öğreneceğiz şimdide;

ebced değeri 184..Ya Mukaddim ismini zikreden kişi kuvvet ve iktidar sahibi olur. Halk içinde heybetli olur. Makamı, mevkisi yükselir. Allah katında kadri artar. İstek ve dilekleri gerçekleşir. Savaş meydanında okunursa, düşmana karşı, okuyan kuvvetli olur..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]