Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Duamız

duanın okunma amacı  kötülerin şerrinden korunmak için duadır ve okunuşu şöyledir:

Allahümme innâ nec’alüke fî nuhûrihim ve ne’ûzü bike min surûrihim

her kim bu duayı niyetle günde birkez bile okursa biiznillah hiçbir kötülük dokunmaz.kötü insanların ve varlıkların şerrinden korur..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Hayırlı Dilekleri Gerçekleştiren Dua

şer olmayan hayırlı bütün dileklerinizi tez vakitte gerçekleştiren dua ya yer veriyorum.dileğiniz her ne ise önce niyet edilerek 786 kere besmele-i şerifi  okuyup sonrasında bir kez şu duayı okumamız gerek…

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi sîhibul cevli vet tavlis semîıs serîıl mücîbil kâhiri allâhümme leyse fî mülkiki şeyin yağzebü anke ve lâ ğâlibü leke ve lâ ğârru minke ve lâ azîmü aleyke ilâhül âlihetü ve rabbü külli şeyin ve ente alâ külli şeyin kadîr. Eselüke bil ismillezî azze fi’len ve celle fe’huz bin nevâsi ve enzil mines siyâsî ve ismikel a’zamüz zâtillezî sehharte bihil bahri li mûsâ bin ımrân fenfelaka fekâne külli firkın kâttavdil
azîm. Ve eselüke bil ismillezî elente bihil hadîde li dâvude tenûhu muzillün külli azîzin ve mutîın külli şâmihın. Ve eselüke allâhümme bimâ kâne mektûben alâ hâtemi Süleymân
ellezî kâne lehü âyetün kübrâ Allâhü Allâhü vahyen vahyen ve mehmehûbin âhızin bin nevâsî vel kulûbi vel ervâhı eselüke bi kelimâti îsellezî kâne izâ telâhâ. Yuhyî biher rafâti vel ızâmin nehırati. Eselüke bimâ ev haytehü ilâ habîbike muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem. Elfâtihıl hâtemi hîne denâ fetedellâ fekâne kâbe kavseyni evednâ fe sehharte lehül kulûbü infiâlen kahriyyen felâ tükâısî an tâatihi illâ men hacebe an müşâhedeti envârihi en tü sahharalî kezâ. Ve nâsıyetihi hattâ etesarrafü fîhi kemâ ühıbbü minhü ve hüve me!hûzü bi cemîı havâssihi meî meattelebüsi bi sıfatir ru’bi ver rehbi yâ ehadü yâ ehadü yâ ehadü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ kâffeti rasûlihi ecmeîne ve selleme teslîmen kesîrâ.

dualarınız hayırlara vesile olsun.bu okumayı tekrar edebilirsiniz mahsuru olmaz..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Tüm Hacetlerin Kabul Olmasi İçin Okunacak Dualar

aklınıza gelebilecek ve şer olmayan tüm hacetlerinizin yaratan tarafından kabul olması için okunacak dualarımızdan biriside budur.iki rekat hacet namazı kılar ve ikinci rekatın son secdesinde başını secdeden kaldırmadan  80 defa “Yâ ekûru hüvallâhül kerîm”  okur iseniz inşallah hacetiniz kabul olacaktır..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Zalime Ceza İçin Okunacak Faydalı Dua

şerinden korunmak ve haksızlık yapana yaptığını iade için zalim için okunacak duadır.niyet edip Yasin suresi okunur ardından

“”Bismillâhirrahmânirrahîm. Bi ismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Bi ismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüve zûlcelâli vel ikrâm. Bi ismillâhillezî lâ yedurru meas mihi şeyün fil ardı ve
lâ fis semâi ve hüves semîul alîm. Allâhümme innî eûzü bike min şerri fülân ibni fülân.””

duamızı okuyoruz Allah a havale edip neticeyi bekliyoruz..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua Nedir

insan dua okuyarak arzu ettiği birşeyi görebilirmi? bu sorunun cevabı evet elbette görebilir ve bunun için okunması gereken duayı ben burada açıklayacağım.

arapçası. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

“Ela yalemü men halak ve hüvel latıyfül habiyr” bu ayeti yazıp yastık altına koyacaksınız ve uyumadan evvel 7 defa okuyp uyuyacaksınız arzu ettiğiniz her ne ise rüyanızda görünür..faydasını görenler olmuştur inşallah sizde bunlardan olursunuz..rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Ya Şedidel Batşi Okumak

önemli olarak gördüğüm için bu konuyada değinmek istedim ya şedidel batşi anlamını ve hangi amel için okunacağını yanlış yazıp yanlış okuyanlar var ve buna inanarak hataya düşenler sevdiğini aşık etme geri getirme gibi konularda okunmaz..bu bir ayeti kerimedir aslında Buruc suresinde geçer Buruz suresi 12. ayet diyenlerde vardır Buruc suresi 12. ayeti aslen şöyledir “İnne batşe rabbike le şedîd(şedîdun).” Burada gördüğünüz üzere batşe ve şedid kelimleri bu ayette geçer bu dua ne için okunur diye sorarsanız cevaplayalım size haksızlık eden birini perişan ve helak etmek için okunuyor 660 Ya Şedidel Batşi dedikten sonra

fi kulübihim maradun fe za dehum (matlubun ismi) allahu murada ve lehum (kendi isminiz) azabun elimun bi ma kanü yekzibüne bi hakkı ya kahharül kabıdül şedidel batşi seriül mücibu

okuyacaksınız…

bu bilgininde yüzde yüz doğru olduğu söylenemez bu amel için okunup faydasını gören olmuştur ancak herkeste kesin olacak diye bir kaide yok…

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Etkili Dilek Duaları Nedir

sizde bu soruyu soruyorsanız yani en etkili dilek duları hangileridir ne okumam lazım diyorsanız işte size güzel bir örnek daha..abdestli olarak 4356 Allah esması zikredilir  her  66 sonunda bir kere

Allâhümme innî eselüke bi azametil ulûhiyyeti ve bi esrârir rubûbiyyeti ve bi ızzetis sermediyyeti ve bi hakki zâtikel ğalebiyyetil münezzeheti anil keyfiyyeti veş şübhiyyeti ve bi hakki melâiketike ehlül sıfâtil cevheriyyeti ve bi arşikellezî tağşâhül envâri bimâ fîhi minel esrâri illâ mâ kadaytü hâcetî min kezâ ve kezâ ev minke Allâhü Allâhü Allâhü el Kuddûsi el Kuddûsi el Kuddûsi irfa’ annî hucübez zulümâti ve erinî bi nûrike mâ ezhartehü li ıbâdike ehlül kulûbit tâhirâti yâ men kemâ kulûbel ârifîne bi nûril ülûhiyyete felen testetîal melâikete rafaa ruûsehüm min satvetil ceberûtiyyeti yâ men kâle fî muhkemi kitâbihil azîzi ve kelimâtihil ezeliyyeh. Allâhü nûrus semâvâti vel ardı meselü nûrihi kemişkâtin fîhâ misbâhun el misbâhu fî zücâcetin ezzücâcetü ke ennehâ kevkebün dürriyyün yûkadü min şeceratin mübâraketin zeytûnetün lâ şarkıyyetin ve lâ ğarbiyyetin yekâdü zeytühâ yudîü ve lem lem temseshü nârun nûrun alâ nûrin yehdillâhü li nûrihi men yeşâü ve yadribullâhül emsâle linnâsi vallâhü bi külli şeyin alîm

duası okunarak tamamlanıyor..rızıkduası.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Çok Önemli Dilek Duaları

okunma sayısı ve günü olmayan bu duayı önemli dileklerinize okuyabilirsiniz dileğiniz her ne ise o niyetle başlarsınız okumaya..duamız şöyledir.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Sebbeha lillâhi mâ fis semâvâti vel ardı ve hüvel azîzül hakîm.Lehü mülküs semâvâti vel ardı yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Hüvel evvelü vel âhiru vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli şeyin alîm. Hüvellezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin sümmes tevâ alel arşi ya’lemü mâ yelicü fil ardı ve mâ yahrücü minhâ ve mâ yenzilü mines semâi ve mâ ya’rucü fîhâ ve hüve meaküm eyne mâ küntüm vallâhü bimâ ta’melûne basîr. Lehü mülküs semâvâti vel ardı ve ilellâhi türceul umûr. Yûlicül leyli fin nehâri ve yûlicün nehâri fil leyli ve hüve alîmün bi zâtis sudûr. Lev enzelnâ hâzal kurâne alâ cebelin leraeytehü hâşian mütesaddian min haşyetillâhi ve tilkel emsâlü nadribühâ linnâsi leallehüm yetefekkerûn. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânür rahîm. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve el melikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül azîz cebbârül mütekebbirü sübhânallâhü ammâ yüşrikûn.Hüvallâhül hâlikul bâriul musavviru lehül esmâül Hüsnâ yüsebbihü lehü mâ fîs semâvâti vel ardı ve hüvel azîzil hakîm. Allâhümme yâ men hüve hâkezâ ve lâ yezâlü hâkezâ ve lâ yekûnü hâkezâ ehadün ğayrühü eselüke bismikel aliyyil a’lel azîzil eazzel celîli ecellil kebîril ekberil kerîmil ekremil mahzûnil meknûnit tâhiril mutahhiril mukaddesil mübârekil hayyil kayyûmir rahmânir rahîmi zil celâli vel ikrâmi en tüsalli ve tüsellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin ve en tefalelî kezâ ve kezâ ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

İşlerinde Çok Başarılı Olmak İçin Dua

yapılacak önemli bir iş öncesi yada işyerindeki tüm işlerinde çok başarılı olmak söz ve irade sahibi olmak için faydalanılacak olan duamızdır..niyet edip 1000 defa Allah ismi zikrederek ardından şu duayı 111 kere okuyanın

Allâhümme yâ kehahın kehkehahın kelhîhın mekhehın yesatâtin kalebhadin mehleyâin selmeheyyin ve rûrahin yâ hüve hüve kebbâseîdin sirra tauh tahtayâlin mehteyûlehin ve hüve ismikel azîmül a’zamüllezî izâ deaytü bihi ecebte ve izâ seeltü bihi a’teyte eselüke en tüsallî ve tüsellim alâ seyyidinâ muhammedin salâten ve teslîmen yelîkâni bi cenâbihil azîmi ve kadrihil fehîmi ve en takdî lî kezâ ve kezâ

kezâ ve kezâ=niyet yeri…rızıkduası.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Dilek ve Hacet Duası Okuması

biraz meşaketli lakin bir okadar tesirli olan dilek ve hacet duası okumasını takdim nakledeyim sizlere….Önce Yasin suresini ardındanda 35 kerede Şemhâbârûhin okuyoruz

Şemhâbârûhin nedir diye soracağınız için ben şimdiden yazayım karşılığı Elkâdiru hüvallâhül kerîm dir..kolay gelsin..rızıkduası.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]