Eşine Sözünü Geçirmek İçin Dua etmek

aksi geçimsiz huysuz söz dinlemeyen eşlere sahip olanlara faydamız dokunsun diye eşine sözünü geçirmek için dua nasıldır şimdi bu yazımızda açıklayacağız,şu yazacağım ayeti kerime

/// Ve dareballâhu meselen lillezîne âmenûmreete fir’avn(fir’avne), iz kâlet rabbibni lî indeke beyten fîl cenneti ve neccinî min fir’avne ve amelihî ve neccinî minel kavmiz zâlimîn ///

üç defa içinizden okuyun eşinizin yüzüne üfleyin belli etmeden ve ayrıcana yediği veya içtiği birşeye 37 defa okumakta yine aynı tesiri eder biiznillah.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Sevdiğinle Mutlu Olmak İçin Dua etmek

günlük okunabilecek çokca faydalı sevdiğinle mutlu olmak için dua nasıldır konusuna değineceğiz şuan okumakta olduğunuz bu yazımıda,hemen hemen herkesin ortak isteği olan önemli konulardan birisidir  sevilenle mutlu olabilmek o yüzden bu konumuz önem arz etmektedir,duamıza geçelim

//// ilahe ente maksudi ve rızake matlubi ///

bu kısa duayı niyet edip her gün yüz defa okumaya devam edenler sevdiği ile mutlu huzurlu bir hayat yaşarlar Rabbin izniyle.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Geçimsiz Eşler İçin Dua nasıldır?

eşim biraz daha söz dinlesin aksi huylarından vazgeçsin diye okuyabileceğiniz geeçimsiz eşler için dua yöntemini açıklıyorum şimdi,7 gün boyunca şu okuları yapacaksınız,,100 istiğfar,100 kelime-i tevhid,100 salavatı şerife vede

/// Ya Müzillu külli cebbarin anid. Bi kahri azizi sultanihi.Ya nure külli şeyin ve hedahü entellezi felegezzülümati bi nurih ////

bin defa bu duayı tekrarlayacaksınız.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

fatiha suresi ile yapılan celp

açıklayacağım bu yazıda   fatiha suresi ile yapılan celp yöntemini öğreneceksiniz bu yöntem şöyle yapılmaktadır,,niyet edip besmeleyle başlıyorsunuz ve bu mübarek sureyi üç veya yedi gün boyunca 101 Fatiha okuyup sonrasında şu dua okunur….

///// Allahümme ya camian nasi li yevmin la raybe fih,icma beyni ve beyne (sevdiğinin ismi) ibni (senin ismin) inneke la tuhlifül miad amin ///

fatiha ile celp yöntemi budur.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Tespihle Geri Getirme Duası

açıklayacağım bu formül tespih ile yapılan aşk ve geri getirme duasıdır (büyüsü değildir) sadece dua aklınız karoşmasın diye belirttim,nasıl yapılıyor bu tesbihle aşk duası hemen açıklıyayım.99luk tespihi alıp önce sevdiğiniz ve dönmesini istediğiniz kişiyi anne adıyla beraber anarak niyetinizi söylüyorsunuz. sonra Bismillahirrahmanirrahîm deyip tespihten bir tane atıyorsunuz Bismillahirrahmanirrahîm deyip ikinciyi atıyorsunuz sonra tekrar
Bismillahirrahmanirrahîm deyip geri dönüyorsunuz en başa… hep çekerken ve dönerken
Bismillahirrahmanirrahîm deniyor…yani 1 2 3 4 5 okudunuz geri dönüyorsunuz 5 4 3 2 1 hep en başa döneceksiniz… 99 a kadar devam edeceksiniz

ilk başta karışık gibi görünsede bir kaç defa dikkatli okur iseniz anlarsınız.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Sevgilim Dönsün Duası nasıldır?

ayrı olup aşk acısından muzdariplere yine çok faydalı ayrılık acınıza çare olabilecek bir dua yazacağım,nedir buda açıklayayım sevgilim dönsün duası dır.ayrı olduğunuz sevdiğinizin pişman olarak dönmesine ve muhabbetle bağlanmasına vesile olacak güzel bir duadır,okunuşu budur

/////////  Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhi azîmişşe’nil kaviyyis sultâniz zâhiril burhânis sâbitil erkânil ekvâni ve mukadderid duhûri vel ezmâni kâne ve lâ mekân. Ve hüve meaküm eynemâ küntüm vallâhü bimâ ta’melûne basîr. El hâkimü yevmen nuşûri vel müteâlî fî denevvühül mütedânî fî ulivvihi evvele külli şeyin ve âhirihü ve zâhiru külli şeyin ve bâtinih.Allâhümme innî eselükebi sirrikes sârî fîl esrârin nâfizi min semâin ilâ semâin ilâ sidretil müntehâ ilel melekûtil a’lâ ilâ âlimil ğaybi veşşehâdeti yünfedu emruke ve hüve âlin rafîl muhîti min semâin ilâ semâid dünyâ ilâ kuvvetin nâri vel hevâi velmâi vet turâbi ilâ tahtel tahti ilâ tahti itbâkis serâ eselüke allâhümme bi hakki hâzihil esmâil hakîkiyyeti vel işârâtid dakîkatin nâfizeti fil eşbâhil beşeriyeti vel ervâhir rûhâniyyetil mutîîne li ismike vel müteallikînel mucîbîne limen deâke bismikel hâdırîne li emrike ve celâli ızzikel mûfîne bi ahdike veva’dike ecîbû eyyetühel ervâhil mütevekkelûne bi hâzihil esmâi vefalû mâ tü’merûne bihi ve hüve kezâ ve kezâ bi hakkil ismillezî evvelühü âlin ve âhiruhü âlin mâ a’zamu ismüke yâ âlin mâ semia ismüke rûhin ve asâhül asaku vahterak asaku
yâ âlin ve ahrik külle men asâ hâzihil esmâin nûrâniyyeti bi hakki âlin zeryâlin âlimül ğaybi veş şehâdetil kebîrul müteâl.Yefalullâhü mâ yeşâü ve yahkimu mâ yürîd. Eyne mâ tekûnû ye’ti bikümüllâhü cemîan innallâhe alâ külli şeyin kadîr. Ve hüve alâ cemıhim izâ yeşâü kadîr. Ve lekad alimetil cinnetü innehüm le muhdarûn. Ve hu şira li süleymâne cünûdühü minel cini vel insi vet tayri fehüm yûzeûn. Yâ kavmenâ ecîbû daiyallâhü ve âminû bihi feleyse bi mu’cizin fil ardı ve leyse lehü min dûnihi evliyâü ülâike fî dalâlin mübîn. in kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâ hüm cemîun ledeynâ muhdarûn.Ecîbû eyyetühel ervâhır rûhâniyetil ceniyyeti vel câniyyeti ven nâriyyeti vel hevâiyyeti ves sehâbiyyeti vel amâmiyyeti ve tayyârûne fil hevâi vel ğavvâsûne tahte etbâkis serâs sâirûne fil ervâhir rûhâniyeti vel eşbâhil beşeriyeti uksimü aled denâhişeti minküm vel kafâtisetin vet tevâbiati vez zevâbiati vet tayyârati minküm bi hakki. innehü min süleymâne veinnehü bismillâhirrahmânirrahîm. Ellâ ta’lû aleyye ve’tûnî müslimîn. Ecîbû eyyetühel ervâhi bi hakki hâzihil esmâi
aleyküm celcemîşin celcemîşin ahmîşin ahmîşin amîşin amîşin şedîdül erâde ekmeşin ekmeşin kemîşin kemîşin kelehin kelehin yâ ğaşavetil ğaşâveti ecîbû eyyetühel ervâha vel hevâtifen nâfizûnel mümtezicûne bil ecsâmil beşeriyeti vel halakatil âdemiyeti vef alû mâ emertüküm bihi vemdû ilâ kezâ ve kezâ vadribûhü bisüyûfiküm ve sukû hü biküfûfiküm vezhebû ileyhi fî sûratin muhtelifetin ve ehvâlin mühevviletin min eşkâli şeyâtîne ve ebâlisete vezacûhü ver abûhü vektülûhü ve semmû lehü ismî ve arrafûhü bî ve vedahû lehü talebî hattâ yakdî hâcetî ve yutîanî fî emrî bi hakki esmehinşemâhin elâlî alâ külli berâhin. Ve innehü le kasemün lev ta’lemûne azîm. Ecîbû Min kalbi en natmise vücûhen fe nereddühâ alâ edbârihâ ev nelanehüm kemâ leannâ eshâbes sebti ve kâne emrullâhi mefûlâ. Mâ a’zamü sultâni ihterik men asâllâhe bi nârillâhil mûkadetin. Âhiyyen şerâhiyyen âhiyyenşerâhiyyen. Menûhin menûhin meylûhin hasben esbâûtin el kadîmil ezeliyi ecîbû vefalû mâ tü’merûne heyyen heyyen heyyen elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele essâate essâate essâate   //////

okunma sayısı onbeştir,yani günde 15 kere okuyacaksınız ve bir hafta devam edeceksiniz duayı okumaya.inanarak okunursa biiznillah tesiride olur.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Sevilme Duası nedir?

belki değişik olarak göreceğiniz bir dua yazacağım bu duanında okunma amacı sevilme duasıdır,yani istediğiniz veya sevdiğiniz insana kendinizi bu yöntemle sevdirebilirsiniz,şu duayı

//// Ya kavi, ya gani, ya Ali, ya Vefi, ya Aziz, ya Rahim, ya Rab, ya Zilarşülmecid,ya Fa`al lemma yezidi. Bihakkı ahiyen birahmetike ya erhamürrahimin ///

herhangi güzel kokulu bir çiçeğe yedi defa okuyun ve sevgisine talip olduğunuz insana verip koklamasını sağlayın.sevilmenize vesile olacaktır.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Türkçe Sevdiğinle Barışmak İçin Dua

okunacak olan dua Türkçe olduğu için başlıkktada belirttim böylelikle herkes kolaylıkla mealini anlayacak bu yazacağım sevdiğinle barışmak için dua yı..bitsin artık bu dargınlık küslük mutlu olalım sevdiğimle diyorsanız tamda sizin için bir dua demektir,okuma zamanı akşam namazı sonrasıdır duadan evvel önce 1286 kere Yâ Gaffür,200 kere Yâ Vedüd ,114 kere Yâ Câmi okursunuz sonra

///// Allah’ım ! Aramızı ıslah et; kalplerimizi birleştir ve bizi selamet yollarına ilet! Bizi zulmetten kurtar, nura kavuştur. Bizi görünen ve görünmeyen bütün fenalıklardan uzaklaştır. Allah’ım ! Kulaklarımız, gözlerimiz, kalplerimiz, eşlerimiz ve çoluk çocuğumuz hususunda bize feyiz ve bereket ver. Tövbemizi kabul et. Hakikaten Sen tövbeleri en çok kabul edensin, büyük rahmet sahibisin.Bizi sayısız nimetine kavuşturup, şükredenlerden kıl. Ve şunları bizim üzerimize tamamla ///

bu duayı  okuyarak tamamlarsınız.Rabbin izni ile tez vakitte barışma gerçekleşir.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Yanına Getirme Duası etmek

getirmekten neyi kastettiğimizi anlamışsınız zannedersem anlamayanlara konuyu biraz açayım birlikte iken bırakıp  giden terkeden zamansız ansızın yüz üstü bıran eş veyada sevgiliyi kastediyoruz,geri getirme duası şöyledir

//// Allahümme inni es’elüke bismike ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Rıdvan, ya Sultan, ya Gufran, ya Subhan, ya Müste’an, ya Za’l-menni ve’l-beyan. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar ///

kesin okuma sayısı olmayıp günde 7 defa okumanız tavsiye olunur.içinizden gelen amele uygun bir niyet esastır,bir hafta okuyun netice sağlanmazsa belirli aralıklarla tekrar okursunuz,biiznillah faydalı olur.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]

Dargınların Barışması İçin Dua

sıradaki faydalı konumuz dargınların barışması için dua dır.buradaki dargın kelimesini genişletebiliriz buna ayrılan eş veya sevgililerde dahil edilebilir.ayetel kürsinin bir formülüdür ve şöyledir mübarek Ayetel kürsi  1. Gün 50 defa  2. Gün 170 defa  3. Gün 220 defa  4. Gün 313 defa  5. Gün 50 defa  6. Gün 170 defa  7. Gün 313 kere okunur ise dargınlık ayrılık her ne varsa biiznillah sona erecektir.rizikduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [folkd.com] [Google] [Twitter]